งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ข้อปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรม