ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา

*****************************************************

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีความประสงค์ยกเลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) ราคากลาง 6,862,000.00 บาท เนื่องจากผู้เสนอราคารายที่ชนะ ไม่มาทำสัญญาณตามเวลาที่กำหนด

>>> ยกเลิกประกาศ <<<

ยย 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ