รับสมัครนักเรียน นักศึกษา 2565

สาขาที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร >>> คลิ๊ก <<<

ปฏิทินรับสมัคร >>> คลิ๊ก <<<

การรับสมัคร

1.สมัครด้วยตนเอง

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน(อาคารอำนวยการ) โดยรับสมัครทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) โทรศัพท์ 032-772855

2.สมัครทางไปรษณีย์

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ทางเว็บไซต์ www.pkaset.ac.th ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเรียน จ่าหน้าซองถึงหัวหน้างานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 59 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120 โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

3.สมัครOnline

โดยสามารถสมัครในระบบส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ ระบบแจ้งความประสงค์สมัครเรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เมื่อสมัครแล้วให้ทำการส่งหลักฐานการสมัครในวันรายงานตัวหรือส่งหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 59 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120

หลักฐานการสมัครเรียน

1. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.1) หรือสำเนาใบรับรองผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียนถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ