วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกพืชศาสตร์ ได้ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน) จากภาควิชาครุศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้เข้ามาสังเกตชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษามาสังเกตการสอน จำนวน 10 คน ประกอบด้วย แผนกพืชศาสตร์ 6 คน และแผนกอุตสาหกรรม 4 คน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสังเกตการสอน การมาปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่มาสังเกตการสอนและได้มอบหมายให้ครูพี่เลี้ยง ดูแลและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสังเกตการสอนสามารถสังเกตการสอนได้อย่างราบรื่น

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ