วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก พืชกัญชา กัญชง กระท่อม พัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชา กัญชง รวมถึงบริหารจัดการกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา และ บริษัท 420 ประเทศไทย (จำกัด) โดยผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ นายภาณุวัฒน์ จึงแย้มปิ่น ประธานวิสาหกิจชุมชน ศิริกันยา นายพิตติพรรธน์ ยิ่งกิจภิญโญ ผู้แทนบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร. พท. จุฬาลักษณ์ โชคไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเสาวลักษณ์ คุณมี งานความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และนางชูชีวี ชีพชล กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ และอนุกรรมาธิการกัญชา เป็นพยานในพิธีลงนาม โดยมีนายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในครั้งนี้

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ