พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอาหารและเกษตรกรรม

5 มีนาคม 2564 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ร่วมเป็นสีกขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอาหารและเกษตรกรรม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ