ประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาคกลาง ครั้งที่42

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ