พิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์

กิจกรรมอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์

เนื่องในวันคล้ายวันทรงรับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

ไว้ในพระราชูปถัมภ์ 6 พฤศจิกายน 2546

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอำนวยการหลังใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันทรงรับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ 6 พฤศจิกายน 2546

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ