ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มอบหมายให้ครูธีระยุทธ ชาวุฒิ.ย  และครูชำนาญ. ช้างงาม. พร้อมด้วยนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์. จำนวน 3 คน ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางด้านสาขาวิชาสัตวศาสตร์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในงานพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ