ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา

*****************************************************

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) ราคากลาง 6,862,000.00 บาท บัดนี้การประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

>>> ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา <<<

ยยยยย 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ